วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อนุรักษ์ น้ำ ป่า

พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า
    พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์น้ำ ป่า และสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับราษฎรหลากหลายโครงการ โดย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งของโครงการอนุรักษ์ น้ำ ป่า และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับราษฎร ได้แก่ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ น้ำเพื่อชีวิต ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นห่วงเป็นใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร ในจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเกษตรกรผู้ยากไร้ ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจทางการเกษตร และขาดที่ดินทำกิน จึงมีพระราชดำริกับผู้ช่วยเลขาธิการสำนักพระราชวัง (นายสหัส บุญญาวิวัฒน์) ให้ประสานกับทางจังหวัดนราธิวาส จัดหาพื้นที่ดินประมาณ 200 ไร่ เพื่อจัดทำฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สนับสนุนการใช้ประโยชน์ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ด้วยการขุดสระเก็บน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล และวางระบบส่งน้ำ ทำให้สามารถส่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังต่อยอดขยายผลในหลายพื้นที่ของ 3 จชต.
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ รวม 20 แห่ง กระจายไปในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็น จังหวัดนราธิวาส 9 แห่ง จังหวัดปัตตานี 9 แห่ง และจังหวัดยะลา 2 แห่ง เพื่อช่วยเหลือราษฎร ส่งผลทั้งในด้านความมั่นคงด้านอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่
    ปัจจุบัน มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมแล้ว 271 โครงการ ซึ่งล้วนแต่ได้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ที่มากด้วยประสิทธิผล ด้วยเป็นการสร้างอาชีพ สร้างคน สร้างชุมชน และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้แก่ราษฎรในทุกภูมิภาค รวมทั้งยังเป็นบทพิสูจน์อีกด้วยว่า น้ำ ป่า และมนุษย์นั้น สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน